1. novembriks peavad juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud kasusaajad.

1. septembrist 2018 jõustunud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel peavad kahe kuu jooksul pea kõik juriidilised isikud kinnitama äriregistris oma tegelikud kasusaajad. Mittetulundusühingutel ja sihtasutustel on üldjuhul tegelikeks kasusaajateks juhatuse liikmed.

Nii mõnigi teist on meie poole oma murega pöördunud, kas see nõue kehtib ka väiksemate mittetulundusühingute puhul, kuna sama seaduse § 2 lg3 on öeldud järgmist:

Käesolevat seadust kohaldatakse mittetulundusühingutele mittetulundusühingute seaduse tähenduses ja teistele juriidilistele isikutele, kellele kohaldatakse mittetulundusühingute seaduse sätteid, ning sihtasutustele sihtasutuste seaduse tähenduses, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 5000 euro või sellega võrdväärse summa muus vääringus, sõltumata sellest, kas tasutakse ühe maksena või mitme omavahel seotud maksena kuni üheaastase perioodi jooksul.

Pöördudes selguse saamiseks Rahandusministeeriumi esindaja poole antud küsimuses, vastati järgmist:

RahaPTS 9. peatüki kohaselt on tegelike kasusaajate andmete esitamise kohustus ka mittetulundusühingutel, kuna nad on juriidilised isikud äriseadustiku mõistes. Sellise kohustuse aluseks on EL rahapesuvastase 4. direktiivi artikkel 30, mille kohaselt juriidilised isikud peavad koguma ja esitama tegelike kasusaajate kohta teavet.

Samas loetleb seaduse § 2 lg 3 kohustatud subjektina mittetulundusühingud, kes peavad rakendama rahapesuvastaseid hoolsusmeetmeid. Mittetulundusühingutele on ette nähtud kohaldatavate hoolsusmeetmete erikord. Üldiselt kohaldavad hoolsusmeetmeid mittetulundusühingud ja sihtasutused sularahas 5000 eurot ületavate (sh seotud tehingutena) maksete korral. Hoolsusmeetmete rakendamine aitab vältida mittetulundusühingute ja sihtasutuste ärakasutamist rahapesuks või terrorismi rahastamiseks.

Kasusaajatest teavitamise kohustus tuleneb aga seaduse 9. peatükist ega ole seotud seaduse 1. peatükis oleva piirmääraga. Rahvusvahelised standardid ja EL direktiiv ei näe ette piirmäära ei ettevõtjate ega ka mittetulundusühingute puhul, millest alates tuleb teavitada tegelikust kasusaajast. MTÜd peavad teadma oma tegelikke kasusaajaid, mistõttu on tegelike kasusaajate registrile deklareerimise kohustust laiendatud ka MTÜdele.

Et neid kahte eraldi seaduse reguleerimisala küsimust käsitleda, on seaduse eesmärki laiendatud: ettevõtluskeskkonna läbipaistvust suurendades ära hoida meie majandusruumi kasutamine rahapesuks ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.

Lühidalt eelnev kokku võttes, siis vastus on, et jah, antud kohustus kinnitada äriregistris oma tegelikud kasusaajad laieneb kõikidele mittetulundusühingutele.

Antud teema osas on võimalik leida lisainfot siit: https://heakodanik.ee/uudised/koik-vabauhendused-peavad-ariregistris-maarama-tegelikud-kasusaajad/

Teema pani meie jaoks kokku A. Ilves.