Areng

Siit on võimalik tutvuda 17.-18. aprillil toimunud RVAKSi arenguseminari tulemi projektversiooniga seminaritulem

 

RVAKSi arengusuunad 2014-2016
 
Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts (RVAKS) kui Rae Vallavolikogu ja –valitsuse partner on külaliikumise mõtte ja mõtteviiside kujundaja ning teadjate ja õppijate liitja.
RVAKS saab tegevustoetust valla eelarvest. Tegevustoetus jagatuna vallaelanike arvuga on aastas 2 € ühe elaniku kohta.

Miks peaks RVAKSi rahastama?

Rahulolev ja informeeritum külaelanik tunneb end turvaliselt.
Külaelanik on informeeritud, kaasatud ja rahulolev – ja seda vaid 2 € eest inimene. Mõjutab üldist valla arengueesmärki – kaasaegne, väärtuslik ja kvaliteetne elukeskkond ning tugev kogukondlik identiteet
Külaliikumine seostub väga erinevate valdkondade probleemidega:
         sotsiaalsed,
         kultuurilised,
         hariduslikud,
         logistilised (taristulised, infrastruktuurilised) jms. 
         turvalisus
RVAKS kui külaliikumise liitja:
RVAKSis on tugeva potentsiaaliga mõtlemisvõimelisd inimesed
– haarab suurimat hulka valla elanikkonnast (mõjutab kaudselt 14000 inimest,),
– tegutsedes väljaspool koalitsioonilepingut ja valimislubadusi tasakaalustab RVAKS valla politiseeritust (valla institutsioonid on näoga erakondade poole),
mõjutab valijaskonna rahulolu,
– aitab koordineeritumalt suhelda kogukonnaga,
– loob objektiivsema pildi valla elanikkonna rahulolu ja elukeskkonna kvaliteedi tegelikkusest,
– loob kohtadel  turvatunde,
– parandab vastastikkust suhtlemist,
Küla/aleviku vanem (edaspidi „vanem“):
         kui kohaliku rahva poolt tõeliselt valitud esindaja,
         küla liider
         läbi vanema saab külaelanik enam turvatunnet ja
         rahulolu.
Kui vanem teeb head tööd, siis tagab see tugeva kogukondliku identiteedi kauduturvatunde ja rahulolu valla juhtimisega.

Peaeesmärk: Külade ja alevike majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise jätkusuutliku arengu toetamine.

Suurendada koostööd Rae Vallavalitsuse- ja volikoguga
Tegevused:
1. Regulaarsete kohtumiste korraldamine vallavalitsuse ametnike ja volikogu liikmetega.
2. Vajadusel eelnõude projektidele hinnangu andmine.
3. Vajadusel volikogu liikmete ja komisjonide kaudu eelnõude ja ettepanekute esitamine.
4.  Arupärimiste esitamine RVAKSi liikmeist volikogulastele.
6.  Vanemate ning küla- ja alevike elanike tunnustamine – ettepanekud vallavalitsusele ja volikogule (kriteeriumid: vanema ametiaeg,  projektiaktiivsus, külakoosolekute läbiviimise regulaarsus,  infotundidest osavõtt, elanikkonna küsitluse läbiviimine, kokkuvõtete ja aruannete õigeaegne esitamine, initsiatiivikus).
 
II  Suurendada RVAKSi sisemist koostööd
Tegevused:
1. Vanemate toetamine, huvide ja vajaduste kaitsmine (vanema kohustused-õigused, suhtluskord jne.)
2. Uute ametisse kinnitatud vanemate toetamine ja abistamine endise vanema ja RVAKSi poolt. (nõustamine, seadustest teavitamine, mentortegevus jne.)
3. Vanema rolli väärtustamine (vanema järjepidevuse hoidmine, ametiraha üleandmine, külasündmuste ja külakoosolekute korraldamine, RVAKSi meenete loomine ja mainekujundus).
4. Külale oluliste probleemide lahendamisel abistamine (ühisaktsioonid, toetused jne.).
5. Teabe ja kogemuste levitamine (infotunnid, koolitused, õpisõidud jne.).
6. Oma liikmete esindamine (regulaarsed kohtumised vallavalitsuse ja volikoguga, teabe edastamine jne.).
7. Osalemine rahvusvahelistes, riiklikes ja kohalikes külaliikumist toetavates projektides (projektialane nõustamine, partnerlus jne.)
8. Koostöö tihendamine jõustruktuuridega.
9. Isamaalisuse  ning aktiivse kodaniku mõtteviisi hoidmine.
10.Elanike  kaasamine RVAKS´ga seotud üritustele ja koolitustele.
 
Mõõdikud
 1. Külaelanike osalus ühissündmustel
 2. Kaebuste esitamise vähenemine vallavalitsusele
 3. Arvamuste esitamiste arv vallavolikogu eelnõuprojektidele
 4. Vallavolikogu komisjonidele esitatud ettepanekute arv
 5. Regulaarsete kohtumiste arv  vallavalitsuse ametnike ja volikogu liikmetega
 6. Fondidele esitatud projektaotluste arv
 7. RVAKSi liikmetest osalejate arv infotundides
 8. Läbiviidud külakoosolekute arv
 9. Korraldatud külasündmuste arv
 10. Koolitustel osalejate arv
 11. Tagasiside arv (meilid)
 12. Noortest osalejate arv ühissündmustel jm.