Külavanema ABC

Külavanema ABC

Pärast Sinu külavanemaks valimist saada meilitsi või paberkandjal koopiad koosoleku protokollist ja koosolekul osalejate nimekirjast RVAKSi juhatusele juhatus@raekoda.ee .

Paremaks teabe edastamiseks-saamiseks teata juhatusele oma kontaktandmed (e-mail, telefoninumber ja kontaktaadress)

Kui Sa ei ole veel RVAKSi liige, siis astu pärast külavanemaks saamist ka meie ühisseltsi liikmeks esitades kas avalduse või saates selle digiallkirjastatud kujul RVAKSi juhatusele.

Protokolli põhjal vormistab juhatus esildise Rae Vallavalitsusele, mille alusel annab Rae Vallavalitsus korralduse uue külavanema määramiseks.

Toredaks traditsiooniks on saanud, et endine külavanem tagastab külavanema vapimärgi RVAKSi juhatusele. Uuele külavanemale riputatakse külavanema vapimärk kaela Rae valla või RVAKSi pidulikul suursündmusel.

Tavaks on saanud, et vähemalt kord aastas korraldatakse igas külas külaelanike üldkoosolek, mille protokolli ja osalejate nimekirja koopiad edasta RVAKSi juhatusele. See teave on vajalik nii teabe saamiseks kui ka külaraha taotlemiseks. Üldkoosolekust anna teada eelmise kuu “Rae Sõnumites”. See on tasuta!

Hea tava kohaselt esitab külavanem eelneva tegevusaastaaruande ja algava aasta plaanid 31. jaanuariks RVAKS juhatusele.

Soovitame külakoosolekul valida aktiivsetest külaelanikest küla eestseisus, et planeerida küla ühistegevusi.

Paremaks külategevuste lisarahastamiseks soovitame moodustada külas ka mittetulundusühing. Selle asutamiseks on vajalik vähemalt 2 liiget. Internetis on MTÜ luua võimalik 30 minuti jooksul. Asutamislepingu ja põhikirja koostamiseks küsi nõu RVAKSi juhatusest.

Räägi oma küla inimestega!

Suhtle Rae Vallavolikogu liikmetega, kelledest paljud on kogemustega külavanemad!

Suhtle Rae Vallavalitsusega!

Mõtle, mida saaks pakkuda Sinu koduküla Rae vallale! See ei pea olema materiaalne väärtus. Ka koostöö on hinnaline!

Ole koostöövalmis!

Küsi nõu kogemustega külavanemailt ja RVAKSilt!

Osale RVAKSi infotundides iga kuu viimasel neljapäeval kell 18.30.

Hea, kui Sinu kodukülal on teabe levitamiseks oma koduleht!

Osale koolitustel!

Mõtle positiivselt, sest tänu Sinule, Sinu abilistele ja külaelanikele areneb Eesti Vabariik!

Tutvu RVAKSi dokumentide ja juhenditega meie kodulehel!

Kuulud väärikasse seltskonda – koos hoiame kõrgel meie väärtusi!

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi esimees Aivar Aasamäe